Menu Menu
Jagoda Eterycznie Logo
Koszyk
0
Koszyk
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Jagoda Eterycznie

 

§1 Postanowienia Ogólne 

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze sklepu internetowego Jagoda Eterycznie prowadzonego pod adresem www.jagodaeterycznie.pl.

1.2. Sklep internetowy Jagoda Eterycznie, działający pod adresem www.jagodaeterycznie.pl, jest prowadzony przez Agnieszkę Jagodzińską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Jagodzińska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 5991525389, REGON: 081222358.

1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

1) adres pocztowy: ul. Wałbrzyska 5/2, 60-198 Poznań;
2) numer telefonu: tel.: +48 664 971 745;
3) adres poczty elektronicznej: sklep@jagodaeterycznie.pl.

1.4. Regulamin sklepu internetowego Jagoda Eterycznie umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.jagodaeterycznie.pl/regulamin w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

 

§2 Definicje  

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają: 

2.1. Sprzedający – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Jagodzińska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 5991525389, REGON: 081222358.

2.2. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.jagodaeterycznie.pl.

2.3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej.

2.4. Towary – wszelkie towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między Sprzedającym a Klientem.

2.5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów w ramach sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.

2.6. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344).9

2.7. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740).

 

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego  

3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto (to znaczy zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.

3.2. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu internetowego, jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

3.3. Sprzedawca używa w Sklepie internetowym kodów rabatowych upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

3.4. Do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

3.5. Do skutecznego złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.

3.6. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych.

3.7. Strona Sklepu internetowego posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

 

§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży  

4.1. Zamówienia w Sklepie internetowym można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach Sklepu.

4.2. Klient podczas składania Zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego.

4.3. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedający potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie Zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2.

4.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

 

§ 5 Sposób płatności i termin płatności 

5.1. W Sklepie internetowym istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów: 

- przelew na konto bankowe Sprzedawcy, 

- za pośrednictwem usług płatniczych zewnętrznego dostawcy Tpay.com 

5.2. Gdy Klient wybierze płatność w formie przelewu na konto bankowe Sprzedawcy, Klient otrzyma drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Zamówienie jest przekazywane do realizacji z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu internetowego.

5.3. Gdy Klient wybierze płatność za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy płatności elektronicznych Tpay.com, Klient powinien dokonać płatności za pomocą systemu tego dostawcy. Zamówienie jest przekazywane do realizacji od razu po otrzymaniu przez Sklep powierdzenia o dokonaniu płatności.

5.4. Klient, który wybrał płatność w formie przelewu na konto bankowe Sprzedawcy lub płatność za pośrednictwem zewnętrzengo dostawcy płatności elektornicznych, jest obowiązany do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia sprzedaży.

 

§ 6 Dostawa  

6.1. Zamówiony Towar jest dostarczany wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.2. Towar zostanie dostarczony na adres wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia.

6.3. Czas wysyłki Towaru jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych i może się różnić w zależności od wybranych Towarów. Wynosi od 2 do 14 dni roboczych. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w Sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

6.4. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:  

- Kurier InPost 

- InPost Paczkomaty 

6.5. W momencie przekazania Towaru firmie kurierskiej Klient jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.

6.6. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

6.7. Koszty dostarczenia Towaru w całości pokrywa Klient.

6.8. W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest dokładnie sprawdzić paczkę oraz otrzymany Towar. Od tej pory Towar staje się własnością Klienta.

 

§ 7 Odstąpienie do umowy  

7.1. Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu Towaru bez podania przyczyny.

7.2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w §7 pkt. 7.1, Klient zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę. Oświadczenie to może zostać wysłane pocztą na adres Sklep Jagoda Eterycznie, ul. Wałbrzyska 5/2, 60-198 Poznań lub może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres mailowy sprzedawcy sklep@jagodaeterycznie.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §7 pkt. 7.1 nie wywołuje skutków prawnych.

7.3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) jest przekazywany Klientowi w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).

7.4. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7.5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

7.6. Klient ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

7.7. Klient zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy.

7.8. Zwrot towaru należy dokonać na adres Sklepu Jagoda Eterycznie, tj. ul. Wałbrzyska 5/2, 60-198 Poznań.

7.9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego jeżeli:

-dostarczony towar jest niekompletny,

-dostarczony towar nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą,

-Towar dostarczany jest w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

7.10. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostawy, zostaną przekazane na rachunek bankowy Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.

7.11. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 7 pkt 7.10 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Sprzedawca w porozumieniu z Klientem, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Klienta dodatkowych kosztów.

7.12. Zawierając umowę Klient potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej
umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

 

§ 8 Reklamacje  

8.1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad. 

8.2. Jeżeli po przejściu własności towaru na Klienta stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Klient może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.

8.3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Klient powinien przesłać
informacje o tym fakcie listownie na adres Sklepu (tj. ul. Wałbrzyska 5/2, 60-198 Poznań) lub poprzez e-mail na adres sklep@jagodaeterycznie.pl. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.

8.4. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

8.5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:  

8.5.1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; 

8.5.2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; 

8.5.3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 

8.6. Klient będący Konsumentem posiada w szczególności (lecz nie wyłącznie) następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

8.6.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie

określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356). 

8.6.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 

8.6.3. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

 

§ 9 Zasady publikowania opinii  

9.1. Każdy kupujący/klient może publikować opinie o towarze/usłudze w odpowiednim miejscu na stronie internetowej Sklepu. Opinia powinna być napisana językiem polskim z zachowaniem zasad poprawniej polszczyzny. 

9.2. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.  

9.3. Klient oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym.

9.4. Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez sprzedawcę pod względem sprawdzenia czy opinia ta nie zawiera treści o charakterze zakazanym tj. w szczególności gdy opinia narusza obowiązujące przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe, narusza prawa autorskie itd.  

 

§ 10 Dane osobowe  

10.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. 

10.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Sklepu internetowego, dostępnego na stronie www.jagodaeterycznie.pl/polityka-prywatnosci.

 

§ 11 Postanowienia końcowe  

11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.  

11.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. 

11.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego ABC zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym. 

11.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta. 

11.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym [adres strony].  11.6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.  

11.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem [data].

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu.  

WZÓR FORMULARZA  

ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

 

Adresat:  

Sklep internetowy Jagoda Eterycznie

ul. Wałbrzyska 5/2

60-198 Poznań

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*). 

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)       

Imię i nazwisko konsumenta (-ów)       

Adres konsumenta (-ów)       

Podpis konsumenta (-ów)       

 [tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej

Data       

 

(*) niepotrzebne skreślić

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl